A-kassa tiedottaa Hallitusohjelman muutokset työttömyysturvaan

15.9.2023

Uusi hallitusohjelma

Pääministeri Petteri Orpon uusi hallitusohjelma julkaistiin 16.6.2023 ja se sisälsi odotetusti paljon muutoksia myös ansioturvaan. Laki ei muutu heti ja muutokset vaativat vielä lainvalmistelun ennen voimaantuloaan. Kaikki nyt kirjatut linjaukset eivät välttämättä toteudu sellaisenaan, kuin ne on nyt hallitusohjelmaan kirjattu. Osasta työttömyysturvalain muutoksia on julkaistu hallituksen esityksen luonnos. Osasta ei vielä ole saatavilla tarkempia tietoja. Näiden muutosten kohdalla tiedot perustuvat pääosin hallitusohjelmaan.

Esitys on osa valtion vuoden 2024 talousarvioesitystä ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Muutosten soveltaminen alkaisi porrastetusti. Voimaantulosta alkaen sovellettaisiin omavastuuajan pidentämistä ja lomakorvauksen vaikutusta koskevia muutoksia. Huhtikuun alusta lukien sovellettaisiin lapsikorotuksen poistoa ja sovittelun suojaosan poistoa koskevia muutoksia. Työssäoloehtoa koskevia muutoksia sovellettaisiin 2.9.2024. 

 

Aikaisintaan muutokset astuvat voimaan 2024 ja tiedotamme niistä heti, kun saamme lisätietoja.

  1. Ansiopäivärahan määrä porrastetaan

Hallitusohjelman mukaan ansiopäivärahan määrä laskisi 80 prosenttiin, kun työttömyyttä on kestänyt 2 kuukautta (8 viikkoa). Määrä laskisi 75 prosenttiin 8 kuukauden (34 viikon) työttömyyden jälkeen.

Vaikutus kuukaudessa: Jos kuukausipalkka on 2 500 €

KuukausipalkkaAnsiopäiväraha ⇒ 2 kkAnsiopäiväraha 2 kk-8 kkAnsiopäiväraha 8 kk ⇒
2 500 €/kk1 515 €/kk1 212 €/kk1 136 €/kk


-303 €/kk-379 €/kk


Vaikutus kuukaudessa: Jos kuukausipalkka on 3 000 €

KuukausipalkkaAnsiopäiväraha ⇒ 2 kkAnsiopäiväraha 2 kk-8 kkAnsiopäiväraha 8 kk ⇒
3 000 €/kk1 730 €/kk1 384 €/kk1 298 €/kk


-346 €/kk-432 €/kk

 

 

 

2. Lapsikorotukset poistetaan

Nykyisellään lapsikorotusta saa alle 18-vuotiaasta lapsesta. Lapsikorotuksen suuruus on vuonna 2023 yhdestä lapsesta 7,01 euroa päivässä, 10,29 euroa kahdesta lapsesta ja yhteensä 13,29 euroa kolmesta tai useammasta lapsesta.

Hallitusohjelman mukaan lapsikorotusta ei maksettaisi jatkossa ollenkaan. Esitetty voimaantulo 1.4.2024.

Vaikutus kuukaudessa:

Lapsikorotus lasten määrän mukaan 2023Korotus jää pois, merkitys / kk
Yksi lapsi: 7,01 €/pv-150,71 €/kk
Kaksi lasta: 10,29 €/pv-221,23 €/kk
Kolme lasta 13,26 €/pv-285,09 €/kk

 

 

3. Työssäoloehtoa pidennetään 12 kuukauteen

Nykytilanteessa 26 kalenteriviikkoa eli puoli vuotta työtä oikeuttaa ansiopäivärahaan, hallitusohjelmassa vaatimus olisi jatkossa 12 kuukautta.

 

 

4. Työssäoloehto euroistetaan

Nykyisin työssäoloehto kertyy työajan mukaan. Hallitusohjelman mukaan jatkossa työssäoloehto kertyisikin maksetun palkan mukaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että päivärahaoikeus ei riippuisi työttömyyttä ennen tehtyjen työtuntien määrästä vaan riittävää työttömyyttä edeltävää työskentelyä arvioitaisiin vain palkan perusteella. Tästä ei kuitenkaan ole vielä tarkempia yksityiskohtia selvillä, joten vielä emme osaa sanoa, mikä muutoksen vaikutus on jäsenten kannalta.

 

 

5. Omavastuupäivien määrää lisätään seitsemään päivään

Työttömyysetuutta aletaan maksamaan vasta omavastuuajan jälkeen ja nykytilanteessa omavastuuaika on viisi työpäivää. Jatkossa omavastuuaikaa ollaan pidentämässä seitsemään päivään. Esitetty voimaantulo 1.1.2024.

Vaikutus kuukaudessa: n. 150 € (2 x oman päivärahan määrä)

 

6. Lomakorvauksen jaksotus otetaan uudelleen käyttöön

Jatkossa työsuhteen päättyessä pitämättömät vuosilomat siirtävät ansiopäivärahaoikeuden alkua niin monella päivällä, kuinka montaa työpäivää maksettu lomakorvaus vastaa. Esitetty voimaantulo 1.1.2024.

Esimerkiksi, jos työsuhteen päättyessä saa kuukauden palkkaa vastaavan lomakorvauksen, saa työttömyyskorvausta vasta, kun tämä maksettu jakso loppuu eli tässä tapauksessa noin kuukauden kuluttua.

 

7. Osa-aikatyötä tekevän suojaosa poistetaan

Suojaosa on rahamäärä, jonka voi tienata ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahan määrään. Nykyisellään suojaosa on osa-aikatyössä enintään 300 euroa kuukaudessa eli tämän verran voi tienata ilman, että ansiopäivärahan määrä laskee. Esitetty voimaantulo 1.4.2024.

Vaikutus kuukaudessa:

Tilanne 2023
Jos kuukausipalkka on 2 500 €, hakijan täysi päiväraha on 70,48 €/pv

Kuukausipalkka2 500 €/kk
Palkka osaaikaisesta työstä1 400 €/kk
Suojaosa300 €/kk
Jäljelle jäävä palkanosa1 100 €/kk
Puolet jäljelle jäävästä vaikuttaa päivärahan määrään550 €/kk
Puolikas jaetaan sovittelu-jakson työpäivillä21,5 pv/kk
Hakijan täydestä pv-rahasta vähennettävä summa25,58 €/pv

 

Täysi päiväraha/kkSoviteltu päiväraha/kkSoviteltu päiväraha /kk
70,48 €/pv44,90 €/pv965,35 €/kk

 

Tilanne 2024
Jos kuukausipalkka on 2 500 €, hakijan täysi päiväraha on 70,48 €/pv

Kuukausipalkka2 500 €/kk
Palkka osaaikaisesta työstä1 400 €/kk
Suojaosa
Jäljelle jäävä palkanosa
Puolet jäljelle jäävästä vaikuttaa päivärahan määrään700 €/kk
Puolikas jaetaan sovittelu-jakson työpäivillä21,5 pv/kk
Hakijan täydestä pv-rahasta vähennettävä summa32,55 €/pv

 

Täysi päiväraha/kkSoviteltu päiväraha/kkSoviteltu päiväraha /kk
70,48 €/pv37,93 €/pv815,49 €/kk

 

Sovitellun päivärahan lasku uudistuksen jälkeen-149,86 €/kk

 

 

8. Työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeussäännöistä luovutaan

Hallitusohjelmassa on sovittu myös, että ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan. Ikä vaikuttaa moneen työttömyysturvan osa-alueeseen, esimerkiksi:

  1. 57 vuotta täyttäneet voivat päästä työllistämisvelvoitteen piiriin, joka takaa heille työpaikan.
  2. 58 vuotta täyttäneen päivärahan taso on suojattu. Suoja vaikuttaa silloin, kun henkilö on pienipalkkaisessa työssä ja jää uudelleen työttömäksi niin, että päivärahan taso lasketaan uudelleen.
  3. 60 vuotta täyttäneet voivat täyttää ansiosidonnaisen työskentelyedellytystä työllistymissä edistävässä palvelussa.

Hallitus ei ole tiedottanut tarkemmin, mitä ikäsidonnaisia poikkeuksia muutokset mahdollisesti koskevat.

 

 

9. Selvitys ansioturvan kehittämisestä

Hallitusohjelman mukaan hallitus selvittää puoliväliriiheen mennessä yleiseen ansioturvaan siirtymisen mallia. Yleisellä ansioturvalla on tarkoitettu mallia, jossa kaikki palkansaajat olisivat oikeutettuja ansiopäivärahaan riippumatta siitä kuuluvatko he työttömyyskassaan.

Tästä ei ole vielä tarkempia tietoja, mutta seuraamme asian etenemistä.

 

 

10. Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan

Vuorotteluvapaa on mahdollistanut tauon työelämästä ja vastaavasti tarjonnut työttömällä työnhakijalle mahdollisuuden työllistyä vuorotteluvapaan ajaksi. Tästä oltaisiin nyt luopumassa kokonaan. Vuorotteluvapaajärjestelmä on tarkoituksena lakkauttaa 1.8.2024.

 

 

11. Mahdollinen yhdistelmävakuutus

Puoliväliriiheen mennessä hallitus valmistelee yhdistelmävakuutuksen mallin, joka olisi sellaisille, jotka toimivat samaan aikaan yrittäjinä ja palkansaajina.

 

 

12. Työttömyyskassoille annetaan mahdollisuus tarjota asiakkailleen työvoimapalveluita

Hallitusohjelmassa on sovittu, että työttömyyskassat voivat tarjota asiakkailleen työvoimapalveluita. Nykyisin kassat eivät voi tehdä mitään työllisyyden edistämiseksi tai sen tukemiseksi.

 

Kaikki nyt kirjatut linjaukset eivät välttämättä toteudu sellaisenaan, kuin ne on nyt hallitusohjelmaan kirjattu. Aikaisintaan muutokset astuvat voimaan 2024 ja tiedotamme niistä heti, kun saamme lisätietoja.

 

 

13. Työssäoloehto palkkatuetusta työstä

16.6.2023 julkaistussa hallitusohjelmassa oli maininta, että työssäoloehto ei jatkossa kerry palkkatuetusta työstä. Tämä kohta on nyt poistunut hallituksen esitysluonnoksesta, eli palkkatuettu työ voi kerryttää edelleen työssäoloehtoa 75 %.

Lue myös:

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta löytyy myös päivittyvä sivu lakimuutoksille. 

TYJ: Hallitusohjelmassa sovitut työttömyysturvan leikkaukset vaikuttavat laajasti ansiosidonnaisen saajiin